Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

Επιδότηση 35.000 – 40.000 ευρώ

Στόχος του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων, δυναμικών και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

Για να είναι επιλέξιμος ένας υποψήφιος, φυσικό πρόσωπο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να:

  • έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του
  • είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου,
  • έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά (πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση), κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και δεν πρέπει να έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης,
  • υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Για την πρώτη εγκατάσταση του νέου γεωργού χορηγείται ποσό ενίσχυσης κατ’ αποκοπή, το οποίο θα κυμαίνεται από €35.000 έως €40.000 ως εξής:

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις:

Scroll to Top