Σχέδια βελτίωσης

Επιχορήγηση 50% – 60%

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές

 Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (π.χ. χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες), εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας

 Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

 • Αρδευτικά Συστήματα – Γεωτρήσεις
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δε γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτείων.
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Γενικές Δαπάνες,

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι μη Γεωργικό – Επιχορήγηση 50% – 60%

Στόχος της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό Επιχορήγηση 50% – 70%

Στόχος της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη με το Τελικό Προϊόν να είναι Γεωργικό», είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία

Στόχος της Δράσης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για τη γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Δικαιούχοι

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελούν οι τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μέτρο 9 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Στόχος του Μέτρου «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής

Στόχοι του προγράμματος «Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής» είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων, η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων .

 • Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
 • Ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.
 • LEADER 2014-2020 Χανίων & Ρεθύμνου – Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Υπομέτρο 19.2
 • Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
 • Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στα δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα Νομών Χανίων & Ρεθύμνου, όπως αναγράφονται στην Πρόσκληση.
 • Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Επιδότηση 14,000 ευρώ

 • Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.), σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, ούτως ώστε να είναι ικανές να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Scroll to Top